Nyt om fjernvarmesagen

Pressemeddelelse fra Farum Fjernvarme a.m.b.a. om fjernvarmesagen

Efter vores annonce i pressen om varmepriser, har vi fortsat med at afdække vore varmepriser og mulighederne for nedbringelse af disse. Vi har derfor bl.a henvendt os til Hillerød Forsyning for at få svar på vores spørgsmål. Ved vores møde med Hillerød forsyning den 24. oktober 2012 ville de ikke svare os på spørgsmålene, men har henvist  os til Vattenfall. Derfor er spørgsmålene sendt videre. 

Vi kan dog glæde vores andelshavere med at vi ved selvsamme møde, er lovet et oplæg til en ny kontrakt for de næste 3 varmeår fra Hillerød Forsyning, hvor vi kan se frem til lavere priser. Denne proces skal nok forventes at vare nogle måneder, så vi kan desværre ikke love vore andelshavere lavere priser på kort sigt, men efterreguleringer kan komme på tale.

Vi har i brev af den 16. oktober  2012 fra Hillerød forsyning fået oplyst, at transmissionsafgiften fra Hillerød til Farum har en væsentlig indflydelse på prisstigningen. Hillerød Forsyning har i dette brev meddelt os, at de forhandler med Vestforbrænding om en nedsættelse at transmissionsafgiften, som vil kunne reducere varmeprisen markant til Farum. Vi venter spændt på dette oplæg.

Vi vil benytte den mellemliggende periode til endvidere at undersøge de juridiske og økonomiske muligheder for at producere på egne kedelanlæg. Vi har rigelig kapacitet til at forsyne Farum og kan vi af den vej nedsætte varmeprisen på kort sigt, så gør vi det.

Samtidigt har vi  bedt om priseftervisninger fra Hillerød Kraftvarmværk for 2010 og 2011 for at kontrollere varmepriserne. Ved en aktindsigt hos Energitilsynet kan vi konstatere, at der foreligger nogle meget alvorlige forbehold fra revisoren angående priseftervisningen for Hillerød kraftvarmværk for varmeåret 2010 (Revisorerklæringen kan downloades øverst på siden). Her skriver revisionsfirmaet Ernst & Young bl.a følgende:

”Selskabet har ikke mulighed for at opgøre den oprindelige anskaffelsessum for det faste anlæg og har indregnet en af ledelsen opgjort ydelse til varmelån, som er indregnet i opgørelsen til varmekunderne. Vi har ikke modtaget et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den af ledelsen opgjorte ydelse til varmelån t. kr. 21.717 i okt. 9 på side 2.

Vi har ikke modtaget et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdien af den oprindelige anskaffelsessum for det faste anlæg, herunder fordelingen mellem el- og varmeproducerende enheder samt det oplyste varmelån i henhold til varmeforsyningslovens kapitel 4…

Vi tager derfor forbehold for den af ledelsen opgjorte ydelse til varmelån opgjort til t. kr. 21.717 i pkt. 9 på side 2 samt for værdien af de indregnede amortiseringer såvel som værdien af det faste anlæg, som i regnskabsåret 2010 har udgjort henholdsvis t. kr. 10.609, oplyst i pkt. 31.5 på side 2, og t. kr. 189.903 oplyst i pkt. 31.7 på side 2. … Side 3/4

I anmeldelsen af regnskabsdata pkt. 1.4 er oplyst underdækning fra tidligere år. Vi har ikke modtaget tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for underdækning fra tidligere år, hvorfor vi tager forbehold for den oplyste underdækning, der udgør t. kr. 61.933, jf. pkt. 14 på side 2 i anmeldelsen af regnskabsdata.”

Revisorerklæring bekræfter vores mistanke om at der er tale om rod i regnskabet. Regnskabet fra Kraftværket for 2011 viser endvidere at værket havde en likviditet på omkring 32 mio. kr., hvilket bestyrker at værket ikke går i underskud, hvorfor underskuddet på 88 mio., som er fremlagt for Energitilsynet er uforståelig.

Til vores overraskelse har vi også modtaget en mail (17. oktober 2012) fra Vestforbrænding, hvori det meddeles os, at de allerede har indgået en aftale med Hillerød Forsyning, om levering af varme mod Hillerød. Ligeledes orienteres vi om at Vestforbrænding har indgået aftale om ret til at foretage nødvendige ændringer og indskæring i transmissionsledningen.

Dette kommer bag på os, da vi ifølge vores kontrakt prg. 1.5 burde orienteres af vores leverandør, når der foreligger væsentlige ændringer i leverancen. Samtidigt undrer det os at vi ikke er partshørt af kommunen da en sådan væsentlig ændring kræver projektgodkendelse.

Vi vil løbende orientere vor andelshavere på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

Søren Holm Pedersen

Formand for bestyrelsen

Nighat Kamal

Direktør

 


Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Att. Nighat Kamal 

16. oktober 2012

Varmeprisstigning i Farum og Værløse / samarbejde mellem Hilleørd Forsyning og Farun Fjernvarme 

Kære Nighat og Søren

Tak for Jeres brev som vi har modtaget den 9. oktober.

Først vil vi gerne rette den misforståelse, at vi skulle have sendt Jens Vium til Jeres generalforsamling. Det er vores forståelse, at Jens er andelshaver i Farum Fjernvarme, og det var som sådan han deltog i generalforsamlingen. De synspunkter, han gav udtryk for, er hans egne, og vi havde ikke kendskab til dem på forhånd.

Når det er sagt, er vi enige i det synspunkt, at vi kommer længst ved at samarbejde.

Som der tidligere er givet udtryk for, vil vi gerne indgå en ny aftale med Jer. En aftale som bygger på, at begge parter betaler deres andel af de faktiske omkostninger i Hillerød Kraftvarme. En sådan aftale vil skulle indgås mellem Farum Fjernvarme og Hillerød Kraftvarme og altså ikke med Vattenfall som mellemmand. Er det rigtigt forstået, at I er indstillet på dette?

Vi er ved at indgå aftaler med Vestforbrænding, som bl.a. indebærer en stærk reduktion af transmissionsomkostningerne. Bl.a. af den grund tror vi, at en aftale som nævnt ovenfor vil kunne reducere Jeres varmepris markant.

Hvad angår de konkrete spørgsmål om årsagerne til stigningen i Jeres varme-priser, så er de en konsekvens af den eksisterende aftale via Vattenfall. Det var vores opfattelse, at vi havde gjort rede for dette. Men vi kan søge at gøre det bedre, hvis det ikke er blevet tilstrækkeligt klart. Men efter vores mening vil det være bedre at arbejde for en ny aftale til erstatning af den gamle.

Vores konkrete forslag er, at vi mødes til et opstartsmøde for udformningen af en ny aftale. Vi har mulighed for at deltage i et møde i perioderne mandag den 22. kl. 8 – 13 eller onsdag den 24. kl. 10 – 14 - eller vi kan eventuelt finde en time i løbet af Dansk Fjernvarmes Landsmøde.

Med venlig hilsen

Alaa Barky

Kjeld Oksbjerg

 


Fra: Per Wulff (PW) [mailto:] 
Sendt: 17. oktober 2012 12:23
Til: Nighat Kamal
Emne: Nødvendige ændringer på transmisionssystem samt potentialer for samarbejde

Kære Nighat

Nødvendige ændringer på pumpesystem for Sydledningen:

Som bekendt er Vestforbrænding nu tilsluttet Sydledningen i Værløse og forsyner nu Værløse Varmeværk med affaldsbaseret varme.

Farum Fjernvarme har tidligere tilkendegivet at der ikke ønskes aftale om varmeleverancer fra Vestforbrænding, hvilket Vestforbrænding naturligvis respekterer og i øvrigt ikke har bemærkninger til.

Ud over at indgå aftale med Værløse Varmeværk har vi forhandlet afsætning af varme til Hillerød. Vestforbrænding har endvidere indgået aftale med Vattenfall om ret til at foretage nødvendige ændringer og indskæring i Sydledningssystemet.

I den sammenhæng har Vestforbrænding behov for at ændre på de Vattenfall ejede anlægsdele, der befinder sig ved Farum Fjernvarme. For at færdiggøre projektarbejdet har vi behov for at inspicere forholdene omkring Vattenfalls installationer hos Farum Fjernvarme.

Vil du sende mig kontaktoplysninger på den kontaktperson vi skal kontakte for at få adgang til installationerne?

Potentialer for samarbejde:

Ved vores møde i Energitilsynet drøftede vi at det kunne være hensigtsmæssigt at mødes og drøfte de 2 selskabers planer til dels for sikring af fælles viden – men mindst ligeså vigtigt at sikre at planerne ikke konflikter og mulige synergier bliver udnyttet.

Jeg stiller mig meget positiv for et samarbejde, som naturligvis skal respekterer Farum Fjernvarmes strategier. En forudsætning er dog en dialog, som jeg ikke mener må forhindres af den aktuelle sag i Energitilsynet om afgørelse af vilkår for forkøbsret i 2006. Vestforbrændings mål er sammen med de 19 ejer kommuner og berørte forsyningsselskaber at sikre bedst mulig sammenhæng i det samlede energisystem til fordel for forbrugerne og miljøet.

Jeg vil meget gerne mødes med dig for at drøfte potentialerne for et samarbejde.

Ved dette møde vil jeg endvidere kunne redegøre for de ønsker til svar du senest har skrevet om i Frederiksborg Amtsavis. Jeg er ikke bekendt med at være blevet spurgt før – men vil da naturligvis gerne svare. Jeg føler i den sammenhæng ikke det rigtige er at svare i avisen – men meget gerne ved et møde.

Jeg har følgende forslag til mødetidspunkter:

1. november kl. 9

6. november hele dagen

7. november kl. 13

12. november hele dagen.

 

Med Venlig hilsen 

Per Wulff

Teknik og energichef

 

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 44 85 70 00
Fax: 44 85 72 92
www.vestfor.dk

 

 

Relevante dokumenter vedr. fjernvarmesagen. Dokumenterne kan downloades i PDF-format her:

DOWNLOAD
Debitorsamtykke - vedr. Vattenfalls handel med Hillerød Forsyning.pdf
DOWNLOAD
Svar på debitorsamtykke.pdf
DOWNLOAD
Vestforbrændings anmodning til kommuner om låneoptagelse til bl.a. transmissionsledningen - herunder referat fra bestyrelsesmøde hos Vestforbrændingen den 15. dec. 2010.pdf
DOWNLOAD
Revisorerklæring kan hentes her.pdf